අධිවේගී මාර්ගවල අයකරන සේවා ගාස්තු ඉහළ දමමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ ප්‍රවාහන සහ මහාමර්ග අමාත්‍ය ආචාර්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින් 2008 අංක 40 දරණ ජාතික මංමාවත් පනත යටතේයි. ඒ අනුව පවතින ගාස්තු 25%කින් වැඩි වී තිබේ.

රු.50 සිට ඉහළට සියලු අධිවේගී මාර්ග සේවා ගාස්තු මෙමඟින් සංශෝධනය වන අතර, කොට්ටාව – කටුනායක නව ගාස්තුව රුපියල් 400ක් ද, කටුනායක සිට හම්බන්තොට දක්වා රුපියල් 1300ක්ද, කොට්ටාව සිට ගාල්ල දක්වා රුපියල් 500ක් ද ලෙස සංශෝධනය වන ඇත.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය හා වැඩිවූ ගාස්තු පහතින් දැක්වෙයි

01 6
02 6
03 6
04 6
05 6
06 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ශ්‍රී ලංකා රියැදුරු බලපත්‍රය ඉතාලියේදීත් භාවිත කිරීමට අවසර

ඉතාලියේ රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙරට වලංගු රියැදුරු බලපත්‍රය එරටදී භාවිත කිරීමට අවසර ද…