ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙකු භාවිත කළ හෝ අලුත් මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමෙන් පසු අතිරේක Car Floor Mats එකක් යෙදීමට හුරුවී සිටියි. බොහෝ දෙනෙකු සිදුකරන්නේ Car Floor Mats විකුණන ස්ථානයකින් තමන්ගේ රුචිකත්වය මත එකක් තෝරා ගැනීමයි. කෙසේ නමුත් Car Floor Mats එකක් තෝරා ගැනීමේදී වාහන මාදිලයට ගැලපෙන, ප්‍රමාණය, කල් පවතින, වැලි හා රොඩු එකතුවන, මඩ හා ජල කාන්දු නොවන එකක්ද යන්න සලකා බැලිය යුතුය. පහත දැක්වෙන්නේ universal-fit styles, මෝටර් රථ, Truck හා SUV වලට ගැලපෙන, ගෙවන මුදලට වටින, all-weather rubber mats 10කි.

1. Armor All All-Season Car Floor Mats

(THE ALL-WEATHER MAT)

1 4
 • Front dimensions: 27 x 19 inches
 • Rear dimensions: 12.5 x 15.7 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 1

2. Motor Trend FlexTough Car Floor Mats

(THE HEAVY-DUTY MAT)

2 3
 • Front dimensions: 30 x 21.5 inches
 • Rear dimensions: 58 x 18 inches
 • Number of mats: 3
 • Number of colors: 5

3. OxGord Luxe Car Floor Mats

(BEST CHEAP OPTION)

3 2
 • Front dimensions: 17.5 x 26.5 inches
 • Rear dimensions: 17.2 x 13 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 4

4. OxGord Tactical Car Floor Mats

(VALUE PICK)

4 2
 • Front dimensions: 29.5 x 19 inches
 • Rear dimensions: 17.5 x 17 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 3

5. FH Group Car Floor Mats

(A STEP UP)

5 4
 • Front dimensions: 27.5 x 20 inches
 • Rear dimensions: 13 x 17  inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 8

6. WeatherTech All-Weather Car Floor Mats

(PREMIUM PICK)

6 3
 • Front dimensions: 27 x 19 inches
 • Rear dimensions: 18.5 x 17 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 3

7. Armor All Truck/SUV Rubber Car Floor Mat

(BEST FOR TRUCKS AND SUVS)

7 4
 • Front dimensions:30 x 19 inches
 • Rear dimensions: N/A
 • Number of mats: 2
 • Number of colors: 3

8. Motor Trend BPA-Free Car Floor Mats

(THE BPA-FREE MAT)

8 4
 • Front dimensions: 28 x 19 inches
 • Rear dimensions: 56 x 17.5 inches
 • Number of mats: 3
 • Number of colors: 3

9. Motor Trend Two-Tone Car Floor Mats

(COOLEST DESIGN)

9
 • Front dimensions: 29.6 x 19.5 inches
 • Rear dimensions: 15.5 x 17.9 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 5

10. FH Group Monster Eye Car Floor Mats

(BEST COLOR SELECTION)

10 1
 • Front dimensions: 30 x 17.7 inches
 • Rear dimensions: 17.7 x 18 inches
 • Number of mats: 4
 • Number of colors: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ඉදිරියේදී එන Mercedes-Benz Design 10ක්

Mercedes-Benz සමාගම නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිත මෝටර් රථ Design කිහිපයක් මෙහි දැක්වෙයි. මෙම මෝ…