පාපැදි ගැන බහුල වශයෙන් කතා වන කාලයක්. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙකු පාපැදි භාවිතයෙන් එදිනෙදා රාජකාරි සිදුකරන ආකාරයද දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අතරේ අපි කියන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ ලෝකයේ මිල අධිකම පාපැදි 10 ගැනයි.

1. 24K Gold Extreme Mountain Bike

24K Gold Extreme Mountain Bike
 • Price: $1 Million
 • Year Released: 2013
 • Creator: House of Solid Gold
 • Materials: Gold and Diamonds
 • Weight: 24 kg (52.9 lbs)

2. Butterfly Trek Madone

Butterfly Trek Madone

 • Price: $500,000
 • Year Released: 2009
 • Creator: Damien Hirst
 • Materials: Carbon Fiber and Real Butterflies
 • Weight: 7.5 kg (16.53 lbs)

4. Trek Yoshitomo Nara Speed Concept

Trek Yoshitomo Nara Speed Concept
 • Price: $200,000
 • Year Released: 2008
 • Creator: Yoshitomo Nara
 • Materials: Carbon Fiber
 • Weight: Unspecified

5. KAWS Trek Madone

KAWS Trek Madone
 • Price: $160,000
 • Year Released: 2009
 • Creator: KAWS
 • Materials: Carbon Fiber
 • Weight: 9 kg (19.8 lbs)

6. Aurumania Gold Bike Crystal Edition

Aurumania Gold Bike Crystal Edition
 • Price: $103,700
 • Year Released: 2008
 • Creator: Aurumania
 • Materials: Gold and Diamonds
 • Weight: Unspecified

7. Chrome Hearts x Cervelo Bike

Chrome Hearts x Cervelo Bike
 • Price: $60,000
 • Year Released: 2010
 • Creator: Chrome Hearts and Cervelo
 • Materials: Carbon Fiber and Rhinestones
 • Weight: 10.5 kg (23.1 lbs)

8. Montante Cicli Luxury Gold Collection Bike

Montante Cicli Luxury Gold Collection Bike
 • Price: $46,000
 • Year Released: Unspecified
 • Creator: Montante Cicli
 • Materials: Gold, Swarovski Crystals, and Ball Python Leather
 • Weight: Unspecified

9. Aston Martin ONE-77 Factor Cycle

Aston Martin ONE 77 Factor Cycle
 • Price: £25,000 (about $39,000 at the time)
 • Year Released: 2011
 • Creator: Aston Martin and Factor Cycle
 • Materials: Carbon Fiber
 • Weight: 9.5 kg (20.9 lbs)

10. Lamborghini x Cervelo P5X

Lamborghini x Cervelo P5X
 • Price: $20,000
 • Year Released: 2018
 • Creator: Lamborghini and Cervelo
 • Materials: Carbon Fiber
 • Weight: 8 kg (17.64 lbs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ඉදිරියේදී එන Mercedes-Benz Design 10ක්

Mercedes-Benz සමාගම නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිත මෝටර් රථ Design කිහිපයක් මෙහි දැක්වෙයි. මෙම මෝ…